Khách hàng

khach hang

Khách hàng doanh nghiệp

 • Tư vấn huy động vốn

   
  Dịch vụ tư vấn các giải pháp huy động vốn thông qua thị trường vốn và thị trường nợ.
  Chi tiết
 • Mua bán sáp nhập

   
  Dịch vụ tư vấn mua bán sáp nhập chuyên biệt đối với bên mua cũng như bên bán.
  Chi tiết
 • Tái cấu trúc doanh nghiệp

   
  Dịch vụ tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
  Chi tiết
 • Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

   
  Dịch vụ chuyển đổi loại hình DN, cổ phần hóa, tư vấn thoái vốn, hợp nhất chia tách doanh nghiệp...
  Chi tiết
 • Quản trị doanh nghiệp

   
  Dịch vụ tư vấn xây dựng quy chế, điều lệ tổ chức và hoạt động, tổ chức đại hội cổ động, quản lý sổ cổ đông...
  Chi tiết
 • Hỗ trợ tài chính LBO

   
  Dịch vụ hỗ trợ tài chính mua lại doanh nghiệp hoặc quyền quản lý doanh nghiệp bằng vốn vay (LBO).
  Chi tiết