Biểu phí

Biểu phí khách hàng cá nhân

Danh sách các loại phí:

I. PHÍ GIAO DỊCH (Phí = Mức phí áp dụng x Tổng giá trị khớp lệnh trong ngày của Khách hàng)Mức phí
1. Chứng khoán niêm yết  
1.1 Cổ phiếu và chứng chỉ quỹ (chưa bao gồm mức phí trả các SGDCK 0,03%)
 
Giá trị khớp lệnh trong ngày dưới 100 triệu VND 0,25%
Giá trị khớp lệnh trong ngày từ 100 triệu VND đến dưới 500 triệu VND 0,20%
Giá trị khớp lệnh trong ngày từ 500 triệu VND trở lên 0,15%
1.2. Trái phiếu Tối đa 0,1%
2. Chứng khoán chưa niêm yết (*)  
2.1 Cổ phiếu và chứng chỉ quỹ 0,35% giá trị giao dịch
2.2 Trái phiếu 1.000.000 VNĐ/giao dịch
II. PHÍ LƯU KÝMức phí
1. Trái phiếu niêm yết 0,2VNĐ/TP/Tháng
2. Cổ phiếu và chứng chỉ quỹ niêm yết 0,4VNĐ/CP,CCQ/Tháng
III. PHÍ CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU KHÔNG QUA HỆ THỐNG GIAO DỊCH CỦA SGDCKMức phí
1. Cổ đông sáng lập đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật 0,15% giá trị giao dịch (tối thiểu 50.000 VNĐ/giao dịch)
2. Chuyển nhượng chứng khoán đã niêm yết/đăng ký giao dịch do UBCKNN chấp thuận

a. 0,15% giá trị giao dịch (tối thiểu 50.000 VNĐ/giao dịch) đối với cổ phiếu, CCQ

b. 0,01% giá trị giao dịch (tối thiểu 50.000 VNĐ/giao dịch) đối với trái phiếu

3. Chuyển nhượng chứng khoán của công ty đại chúng đã đăng ký chứng khoán tại VSD nhưng chưa, không niêm yết/đăng ký giao dịch trên SGDCK

a. 0,15% giá trị giao dịch (tối thiểu 50.000 VNĐ/giao dịch) đối với cổ phiếu, CCQ

b. 0,01% giá trị giao dịch (tối thiểu 50.000 VNĐ/giao dịch) đối với trái phiếu
4. Biếu, tặng, cho, thừa kế chứng khoán

a. 0,15% giá trị giao dịch (tối thiểu 50.000 VNĐ/giao dịch) đối với cổ phiếu, CCQ

b. 0,01% giá trị giao dịch (tối thiểu 50.000 VNĐ/giao dịch) đối với trái phiếu

Lưu ý: chỉ áp dụng đối với các trường hợp VSD có phí.

5. Chuyển quyền sở hữu do thực hiện chào mua công khai

0,1% giá trị giao dịch (tối thiểu 50.000 VNĐ/giao dịch)

6. Chuyển quyền sở hữu do bán đấu giá phần vốn nhà nước tại CTCP

a. 0,15% giá trị giao dịch (tối thiểu 50.000 VNĐ/giao dịch) đối với cổ phiếu, CCQ

b. 0,01% giá trị giao dịch (tối thiểu 50.000 VNĐ/giao dịch) đối với trái phiếu 
7. Chuyển quyền sở hữu chứng khoán trong giao dịch hoán đổi CCQ ETF 0,1% giá trị giao dịch (tối thiểu 50.000 VNĐ/giao dịch)

8. Chuyển quyền sở hữu chứng khoán do chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, góp vốn bằng cổ phiếu thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán

0,1% giá trị giao dịch (tối thiểu 50.000 VNĐ/giao dịch)

Lưu ý: chỉ áp dụng đối với các trường hợp VSD có thu phí.

IV. PHÍ KHÁC (Mức phí quy định tại mục IV đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng)Mức phí
1. Phí tư vấn thu xếp vốn cho vay cầm cố chứng khoán Tối đa 2%/năm, tính trên giá trị Hợp đồng theo thời gian vay thực tế (tối thiểu là 50.000VNĐ/Hợp đồng)
2. Phí phong tỏa số dư chứng khoán theo yêu cầu 50.000 VNĐ/giao dịch
3. Phí chuyển khoản chứng khoán 1 VNĐ/CK/1 lần chuyển khoản (tối thiểu 50.000 VNĐ/1 lần chuyển khoản và tối đa không quá 1.000.000 VNĐ/1 lần chuyển khoản/1 mã chứng khoán)
4. Phí xác nhận số dư tài khoản 50.000 VNĐ/giao dịch
5. Phí cấp lại Sổ/Giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán 50.000 VNĐ/phôi sổ
V. LÃI SUẤT HỖ TRỢ TÀI CHÍNH Lãi suất
1. Giao dịch ký quỹ 0,0375%/ngày
Hiệu lực từ ngày 01/06/2015
2. Chuyển nhượng quyền nhận tiền bán chứng khoán (Ứng trước) 0,0375%/ngày
Hiệu lực từ ngày 01/06/2015
3. Ứng trước với bên thứ ba 0,0375%/ngày
Hiệu lực từ ngày 01/06/2015
4. Cầm cố Xin Quý Khách hàng liên hệ trực tiếp với VCBS
5. Leveraged Buy-out Xin Quý Khách hàng liên hệ trực tiếp với VCBS
GHI CHÚ:

- Khách hàng được miễn phí mở tài khoản giao dịch chứng khoán

- VCBS không quy định số dư tối thiểu trong tài khoản giao dịch

- Mục I.2 - Chứng khoán chưa niêm yết - Không bao gồm chuyển quyền sở hưu của chứng khoán đã đăng ký, lưu ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam

- Thông báo này có hiệu lực từ ngày 31/03/2017 cho đến khi có thông báo mới của VCBS