Biểu phí

Biểu phí chứng khoán phái sinh

 
1. Đối tượng áp dụng: Khách hàng là cá nhân, tổ chức mở tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh tại VCBS

2. Hiệu lực áp dụng: Kể từ ngày 01/01/2022

3. Chi tiết biểu phí:

 

Tên các phí

Phí

1. Phí giao dịch HĐTL chỉ số

 
- Phí giao dịch tại VCBS  
+ Từ 0 - 99 Hợp đồng/ngày 4.000 VNĐ/hợp đồng
+ Từ 100 Hợp đồng/ngày trở lên 3.000 VNĐ/hợp đồng
- Phí trả các SGDCK 2.700 VND/hợp đồng
2. Phí HĐTL TPCP  
- Phí giao dịch tại VCBS 8.000 VND/hợp đồng
- Phí trả các SGDCK 4.500 VND/hợp đồng

3. Phí quản lý vị thế (CKPS)

2.550 VND/hợp đồng/ngày
4. Phí quản lý tài sản ký quỹ (CKPS)
0,0024% giá trị lũy kế số dư tài sản ký quỹ/tài khoản/tháng (tối đa không quá 1.600.000 đồng/tài khoản/tháng, tối thiểu 100.000 đồng/tài khoản/tháng)
5. Phí nộp/rút tiền ký quỹ

= Mức phí quy định của ngân hàng thanh toán (đã bao gồm VAT)

5.500 VND/ giao dịch nộp/rút tiền ký quỹ

6. Lãi chậm thanh toán

= Mức lãi chậm thanh toán * Giá trị chậm thanh toán * Số ngày chậm thanh toán

 12%/năm

7. Phí đáo hạn HĐTL chỉ số

= Mức phí * Số lượng Hợp đồng đáo hạn

 4.000 VNĐ/hợp đồng
Lưu ý:

- Miễn phí mở tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh;

- Đối với khách hàng chưa có tài khoản chứng khoán cơ sở, khi thực hiện mở tài khoản chứng khoán phái sinh, miễn phí mở tài khoản chứng khoán cơ sở.