Biểu phí

Biểu phí chứng khoán phái sinh

 
1. Đối tượng áp dụng: Khách hàng là cá nhân, tổ chức mở tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh tại VCBS

2. Hiệu lực áp dụng: Kể từ ngày 15/02/2019

3. Chi tiết biểu phí:

 

Tên các phí

Phí

1. Phí giao dịch HĐTL chỉ số (Đã bao gồm phí trả các SGDCK)


8.000 VND/hợp đồng 

2. Phí quản lý vị thế (CKPS)

3.000 VND/hợp đồng/ngày
3. Phí quản lý tài sản ký quỹ (CKPS)
0,003% giá trị lũy kế số dư tài sản ký quỹ/tài khoản/tháng (tối đa không quá 2.000.000 đồng/tài khoản/tháng, tối thiểu 400.000 đồng/tài khoản/tháng)
4. Phí nộp/rút tiền ký quỹ

= Mức phí quy định của ngân hàng thanh toán (đã bao gồm VAT)

5.500 VND/ giao dịch nộp/rút tiền ký quỹ

5. Lãi chậm thanh toán

= Mức lãi chậm thanh toán * Giá trị chậm thanh toán * Số ngày chậm thanh toán

 12%/năm
 

Lưu ý:

- Miễn phí mở tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh;

- Đối với khách hàng chưa có tài khoản chứng khoán cơ sở, khi thực hiện mở tài khoản chứng khoán phái sinh, miễn phí mở tài khoản chứng khoán cơ sở.