Dịch vụ chứng khoán

Danh mục CK cho sử dụng GDKQ đang áp dụng tại VCBS

 Xem chi tiết

Lãi suất trong hạn

Xem chi tiết

Ngày GD không HQ Ngày ĐK cuối cùng Ngày thực hiện Mã CK Chi tiết
03/12/2020 CGL Niêm yết mới
02/12/2020 ACB Tạm dừng Niêm yết
02/12/2020 BTS Niêm yết thêm
04/12/2020 KSB Niêm yết thêm
03/12/2020 04/12/2020 03/12/2020 NTC Phát hành cổ phiếu
27/11/2020 FUEVFVND Niêm yết thêm
30/11/2020 01/12/2020 11/12/2020 NQB Trả cổ tức bằng tiền mặt
03/12/2020 04/12/2020 29/01/2021 NTC Trả cổ tức bằng tiền mặt
03/12/2020 04/12/2020 25/12/2020 CE1 Trả cổ tức bằng tiền mặt
14/12/2020 15/12/2020 05/01/2021 TTL Trả cổ tức bằng tiền mặt

Liên hệ

Hỗ trợ giao dịch

    • Ngày GD:
    • KLGD:
    • GTGD:
    • do thi
BCF Fund Banner