Tiện ích hỗ trợ

Sử dụng dịch vụ Giao dịch ký quỹ

1. Đăng ký sử dụng dịch vụ Giao dịch mua ký quỹ tại VCBS

Quý Khách hàng ký Hợp đồng Mở Tài khoản Giao dịch ký quỹ tại các điểm giao dịch của VCBS. Sau khi ký Hợp đồng, việc đăng ký sử dụng sản phẩm Giao dịch ký quỹ tại VCBS đã thành công, VCBS trân trọng kính mời Quý khách hàng sử dụng sản phẩm.

2. Đăng ký sử dụng dịch vụ Giao dịch mua ký quỹ trực tuyến tại VCBS

Sau khi đăng ký sử dụng dịch vụ nêu tại điểm 1 ở trên, xin Quý Khách hàng vui lòng thực hiện các công việc sau:

* Bước 1: Quý Khách hàng ký Hợp đồng Đăng ký giao dịch trực tuyến với VCBS.

Lưu ý: Đối với trường hợp Quý Khách hàng đã đăng ký sử dụng dịch vụ trực tuyến của VCBS rồi thì không phải thực hiện bước này.

* Bước 2: Quý Khách hàng đăng nhập vào tài khoản trên Cyber Investor của VCBS. Tại mục "ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ", xin Quý Khách hàng lựa chọn mục "Đăng ký giao dịch ký quỹ", Quý Khách hàng đọc kỹ nội dung yêu cầu và xác nhận trên Cyber Investor để chính thức sử dụng giao dịch ký quỹ trực tuyến tại VCBS.

Kết thúc bước 2 nêu trên, việc đăng ký sử dụng sản phẩm Giao dịch ký quỹ trực tuyến tại VCBS đã thành công, VCBS trân trọng kính mời Quý Khách hàng sử dụng sản phẩm.

3. Một số lưu ý cần biết đối với dịch vụ Giao dịch mua ký quỹ tại VCBS

Điều kiện đặt được lệnh giao dịch mua ký quỹ:

- Quý Khách hàng đã hoàn thành việc đăng ký sử dụng sản phẩm Giao dịch ký quỹ.

- Mã chứng khoán mà Quý Khách hàng đặt lệnh giao dịch phải nằm trong danh mục chứng khoán VCBS cho sử dụng Giao dịch ký quỹ.

- Giá trị đặt lệnh nằm trong hạn mức giao dịch của Khách hàng theo quy định của VCBS.

Điều kiện để chuyển tiền/chứng khoán từ tài khoản ký quỹ sang tài khoản chứng khoán thông thường:

- Sau khi rút tiền/chứng khoán từ tài khoản ký quỹ sang tài khoản thông thường, Tỷ lệ danh mục ký quỹ của Quý Khách hàng phải đảm bảo lớn hơn hoặc bằng Tỷ lệ danh mục an toàn do VCBS quy định.

Các trường hợp VCBS gọi ký quỹ:

- Trong thời hạn của Hợp đồng (căn cứ vào từng Xác nhận ký quỹ cụ thể), Tỷ lệ danh mục ký quỹ của quý Khách hàng thấp hơn Tỷ lệ danh mục duy trì theo yêu cầu của VCBS.

Trong trường hợp này, ngày làm việc kế tiếp ngày VCBS gửi Thông báo gọi ký quỹ, Quý Khách hàng được phép lựa chọn việc bán chứng khoán trên tài khoản của mình để trả nợ cho VCBS. Nếu ngày đó Quý Khách hàng không trả hết nợ và các chi phí có liên quan (nếu có) cho VCBS, VCBS sẽ thực hiện việc thu nợ theo quy định nêu tại Hợp đồng.

- Đến hạn của Hợp đồng (căn cứ vào từng Xác nhận ký quỹ cụ thể) mà Khách hàng không trả tiền vay VCBS.

Trong trường hợp này, nếu Quý Khách hàng không trả hết nợ và các chi phí có liên quan (nếu có) cho VCBS, ngày làm việc kế tiếp ngày VCBS gửi Thông báo gọi ký quỹ, VCBS sẽ thực hiện việc thu nợ theo quy định nêu tại Hợp đồng.

Các phương án bổ sung tiền/chứng khoán để đảm bảo trạng thái hoạt động bình thường khi tài khoản của Quý Khách hàng bị gọi ký quỹ:

- Quý Khách hàng bổ sung tài sản bằng chứng khoán chuyển từ Tài khoản chứng khoán thông thường sang Tài khoản chứng khoán ký quỹ để đảm bảo Tỷ lệ danh mục ký quỹ của Quý Khách hàng lớn hơn hoặc bằng Tỷ lệ danh mục an toàn do VCBS quy định.

Lưu ý: Trường hợp này chỉ áp dụng trong trường hợp loại chứng khoán Quý Khách hàng chuyển nằm trong danh mục VCBS áp dụng giao dịch ký quỹ.

- Quý Khách hàng bổ sung tài sản bằng việc bán chứng khoán trên Tài khoản chứng khoán ký quỹ để đảm bảo Tỷ lệ danh mục ký quỹ của Quý Khách hàng lớn hơn hoặc bằng Tỷ lệ danh mục an toàn do VCBS quy định.

- Quý Khách hàng bổ sung tài sản bằng việc chuyển tiền vào Tài khoản tiền ký quỹ để đảm bảo Tỷ lệ danh mục ký quỹ của Quý Khách hàng lớn hơn hoặc bằng Tỷ lệ danh mục an toàn do VCBS quy định.

Trường hợp tính giá chứng khoán thực hiện quyền:

- 03 ngày làm việc trước ngày Không hưởng quyền, giá chứng khoán sẽ tự động giảm theo tỷ lệ tương đương theo cách tính của SGDCK.

- Quý Khách hàng cần chủ động theo dõi danh mục của mình, nghiên cứu phương án điều chỉnh danh mục chứng khoán nhằm hạn chế khả năng Tài khoản giao dịch ký quỹ của Quý Khách hàng bị gọi ký quỹ do việc giảm giá trong trường hợp này.

Trường hợp tính giá chứng khoán ngừng niêm yết, giao dịch, và bị kiểm soát:

- Đối với trường hợp chứng khoán ngừng niêm yết, ngừng giao dịch, bị đưa vào diện kiểm soát, bị đưa vào diện cảnh bảo, giá chứng khoán sẽ bị điều chỉnh về 0 ngay khi có thông tin chính thức từ cơ quan quản lý.

- Quý Khách hàng cần chủ động theo dõi danh mục của mình, nghiên cứu phương án điều chỉnh danh mục chứng khoán nhằm hạn chế khả năng Tài khoản giao dịch ký quỹ của Quý Khách hàng bị gọi ký quỹ do việc giảm giá trong trường hợp này.

Trường hợp tính giá khi chứng khoán bị loại khỏi danh mục được phép giao dịch ký quỹ tại VCBS:

- Các tài khoản vẫn còn chứng khoán mà bị loại khỏi danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ tại VCBS sẽ bị tính theo giá VCBS công bố.

- Quý Khách hàng cần chủ động theo dõi danh mục của mình, nghiên cứu phương án điều chỉnh danh mục chứng khoán nhằm hạn chế khả năng Tài khoản giao dịch ký quỹ của Quý Khách hàng bị gọi ký quỹ do việc giảm giá trong trường hợp này.

4. Chấm dứt/ngừng sử dụng dịch vụ Giao dịch mua ký quỹ tại VCBS

* Bước 1: Quý Khách hàng liên hệ với các quầy giao dịch của VCBS để thực hiện đầy đủ nghĩa vụ có liên quan đến Hợp đồng đã ký với VCBS.

* Bước 2: Trên cơ sở xác nhận của VCBS về việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với VCBS quy định trong Hợp đồng, Quý Khách hàng ký Biên bản Thanh lý Hợp đồng với VCBS.

* Bước 3: VCBS xác nhận ngừng cung cấp sản phẩm giao dịch mua ký quỹ với Quý Khách hàng.

Kết thúc bước 3, Quý Khách hàng sẽ chấm dứt toàn bộ các ràng buộc liên quan đến sản phẩm giao dịch mua ký quỹ của VCBS. VCBS xin chân thành cảm ơn Quý Khách hàng đã sử dụng sản phẩm giao dịch mua ký quỹ của VCBS!