Tiện ích hỗ trợ

Giao dịch kí quỹ ngắn hạn

1. Đối tượng sử dụng sản phẩm

Các Khách hàng bao gồm Khách hàng cá nhân và tổ chức trong nước của VCBS đã thực hiện ký kết Hợp đồng mở Tài khoản Giao dịch Ký quỹ kiêm Hợp đồng tín dụng cho các khoản vay trên Tài khoản Giao dịch Ký quỹ (Mẫu số 01/MKQ).

2. Đặc tính sản phẩm

2.1 Kỳ hạn cho vay:

- Kỳ hạn cho vay tối thiểu: 01 ngày giao dịch.

- Kỳ hạn cho vay tối đa: 10 ngày giao dịch.

2.2 Gia hạn xác nhận ký quỹ:

- Không cho phép thực hiện gia hạn.

2.3 Tỷ lệ danh mục:

- Tỷ lệ danh mục ban đầu: 100%

- Tỷ lệ danh mục đảm bảo: 83%

- Tỷ lệ danh mục cảnh báo: 83%

- Tỷ lệ danh mục duy trì: 71,5%

2.4 Phương thức thực hiện lệnh gọi ký quỹ bổ sung:

Thông qua địa chỉ email, số điện thoại của Khách hàng tại Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán với VCBS, VCBS sẽ gửi thông báo gọi ký quỹ để khách hàng biết và thực hiện theo yêu cầu của VCBS.

2.5 Ngày tính tỷ lệ danh mục điều chỉnh:

Ngày bắt đầu tính Tỷ lệ danh mục điều chỉnh khi có thông tin thực hiện quyền của cổ phiếu là 03 ngày giao dịch trước ngày giao dịch không hưởng quyền của cổ phiếu đó.

2.6 Thời gian chốt các giao dịch về tiền liên quan đến sản phẩm mua ký quỹ trong ngày: là 16h00 của ngày làm việc.

2.7 Hoàn trả Xác nhận ký quỹ hàng ngày:

Trường hợp trên tài khoản giao dịch ký quỹ của Khách hàng còn tiền mặt và có dư nợ vay, VCBS sẽ tự động thu nợ một phần hoặc toàn bộ số tiền vay của Khách hàng.

- Giá trị thu nợ tối thiểu: 50.000 đồng

- Thứ tự thu nợ tự động:

+ Gốc quá hạn

+ Gốc đến hạn

+ Lãi quá hạn

+ Lãi đến hạn

+ Lãi trong hạn

+ Gốc trong hạn

2.8 Trường hợp tính giá chứng khoán ngừng niêm yết, giao dịch và bị kiểm soát:

- Đối với trường hợp chứng khoán ngừng niêm yết, ngừng giao dịch, bị đưa vào diện kiểm soát, bị đưa vào diện cảnh báo, và bị Sở Giao dịch chứng khoán đưa vào Danh mục chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ, giá chứng khoán tính tài sản và tính cho vay sẽ bị điều chỉnh về 0 ngay khi có thông tin chính thức từ cơ quan quản lý.

- Quý Khách hàng cần chủ động theo dõi danh mục của mình, nghiên cứu phương án điều chỉnh danh mục chứng khoán nhằm hạn chế khả năng Tài khoản giao dịch ký quỹ của Quý Khách hàng bị gọi ký quỹ do việc giảm giá trong trường hợp này.