Tiện ích hỗ trợ

Cầm cố

Khách hàng có nhu cầu vay cầm cố chứng khoán liên hệ với các điểm giao dịch của VCBS để thực hiện:

  • Xuất trình giấy tờ tùy thân còn hiệu lực; và:
  • Ký kết bộ hồ sơ vay cầm cố chứng khoán theo quy định của ngân hàng cho vay cầm cố;
  • Ký xác nhận phí tư vấn thu xếp vốn cho vay cầm cố chứng khoán và nộp phí phong tỏa chứng khoán theo biểu phí hiện hành của VCBS;

Hồ sơ vay cầm cố sau khi chuyển sang và được Ngân hàng cho vay cầm cố xét duyệt sẽ được VCBS liên hệ hoàn trả khách hàng 01 bản, khoản tiền vay sẽ được ngân hàng giải ngân trực tiếp vào tài khoản giao dịch chứng khoán của khách hàng thông qua VCBS.

Tùy theo cam kết với từng Ngân hàng cho vay cầm cố chứng khoán, chứng khoán được cầm cố có thể được phép bán hay không, trường hợp Ngân hàng cho phép khách hàng được chủ động bán chứng khoán cầm cố VCBS sẽ cung cấp công cụ để khách hàng có thể chủ động bán trên Cyber Invertor hoặc liên hệ đặt lệnh tại các quầy của VCBS.

Khách hàng cũng có thể chủ động liên hệ với VCBS để đề nghị được trả nợ trước một phần hoặc toàn bộ hợp đồng vay cầm cố chứng khoán.

Trong suốt thời gian vay, các biến động giá của tài sản cầm cố sẽ được Ngân hàng cho vay theo dõi đồng thời thông báo cho khách hàng khi tỉ lệ giữa dư nợ vay/giá trị tài sản đảm bảo chạm các ngưỡng quy định, khách hàng sẽ được tư vấn để bổ sung tài sản cầm cố hoặc trả một phần nợ trước hạn hoặc bán chứng khoán để hoàn trả khoản vay với Ngân hàng…