Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

VCBS CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM TRỤ SỞ

Thứ 6, 13/05/2022

Căn cứ Nghị quyết số 242/NQ-VCB-HĐQT ngày 12/05/2022 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam về việc phê duyệt chủ trương thay đổi địa điểm trụ sở Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCBS) trân trọng thông báo Nghị quyết về việc thay đổi địa điểm trụ sở như sau:

Nội dung chi tiết: vui lòng xem tại đây.

Trân trọng thông báo./.

Theo VCBS