Tin tức

VCBS News

SỞ GDCK HỒ CHÍ MINH

HVG - SSI đã bán 1.026.050 CP

Thứ 5, 13/03/2014
Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của SSI tại Công ty giảm xuống còn gần 5,5 triệu cổ phiếu.

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Chứng khoán Sài Gòn (SSI)

Mã chứng khoán: HVG

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 6.521.905 CP, tỷ lệ 5,43%

Số lượng CP đã bán: 1.026.050 CP

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu  nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.495.855 CP, tỷ lệ 4,58%

Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và không còn là cổ đông lớn: 7/3/2014

Theo HSX