Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH BIỂU PHÍ TẠI VCBS

Thứ 6, 20/03/2020

Kính gửi Quý khách hàng,

Căn cứ Thông tư 14/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 18/03/2020, VCBS xin thông báo biểu phí tại VCBS có sự thay đổi. Chi tiết thay đổi tại đường dẫn sau:

1. Biểu phí chứng khoán cơ sở: chi tiết xem tại đây.

2. Biểu phí chứng khoán phái sinh: chi tiết xem tại đây.

Trân trọng thông báo ./.

Theo VCBS