Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

VCBS: BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thứ 3, 24/03/2020

Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) trân trọng công bố Báo cáo thường niên năm 2019.

Nội dung Báo cáo thường niên VCBS năm 2019: xem tại đây.

Trân trọng thông báo./.

Theo VCBS