Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

VCBS THÔNG BÁO MIỄN NHIỆM TRƯỞNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN AN GIANG

Thứ 6, 03/04/2020

Hội đồng thành viên Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam đã ban hành quyết định về việc miễn nhiệm chức vụ cán bộ, cụ thể như sau:

1. Tại quyết định số 182/QĐ-VCBS-HĐTV ngày 03/04/2020 của Chủ tịch Hội đồng Thành viên miễn nhiệm chức danh Trưởng văn phòng đại diện An Giang đối với bà Nguyễn Thị Bá Hạnh

2. Quyết định nêu trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/04/2020.

Theo VCBS