Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

VCBS THÔNG BÁO VỀ VIỆC MẤT GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN CỦA KHÁCH HÀNG PHẠM THỊ THU HẰNG

Thứ 2, 06/04/2020
• Căn cứ Quy chế chuyển nhượng cổ phần của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 219/QĐ-HĐQT.TKHĐQT ngày 03/07/2008 của HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam; • Theo đề nghị của bà: Phạm Thị Thu Hằng Ngày 05/03/2020 Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCBS) đã ra thông báo về việc mất sổ chứng nhận cổ đông Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam của bà : Phạm Thị Thu Hằng, cụ thể như sau: • Tên cổ đông: Phạm Thị Thu Hằng • Số CMT/Hộ chiếu: 100828334 Cấp ngày: 24/05/2001 Tại: Quảng Ninh • Mã cổ đông: VCBPT02757 • Ngày cấp sổ: 02/06/2008 • Số cổ phần sở hữu (trên sổ báo mất): 100 ( Một trăm) cổ phần Tại thời điểm công bố thông tin này (sau thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo mất sổ của bà: Phạm Thị Thu Hằng), VCBS không nhận được bất kỳ thông tin nào từ bên thứ ba cũng như không phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan đến sổ chứng nhận cổ đông nói trên. Vì vậy, chúng tôi xin thông báo: • Sổ chứng nhận cổ đông Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam của bà: Phạm Thị Thu Hằng nói trên không còn giá trị sử dụng; • VCBS sẽ tiến hành cấp sổ mới cho cổ đông Phạm Thị Thu Hằng theo quy định. Kính báo!
Theo VCBS